Các đồng chỉ Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện cùng với các đồng chí lãnh đạo của tỉnh tập trung nghiên cứu, đề xuất nhiệm vụ, giải pháp thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2020 của Đảng bộ huyện Thới Bình

(ảnh chụp tại Hội nghị Huyện ủy tổng kết năm 2019, thông qua phương hướng, nhiệm vụ năm 2020)

Để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị trong năm 2020, ngày 13 tháng 12 năm 2019, với sự tán thành cao của các đồng chí Ủy viên, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành Nghị quyết số 11-NQ/HU về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Trong đó đã xác định rõ mục tiêu chung của Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân huyện Thới Bình trong năm 2020 là phải lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ, chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 gắn với thực hiện tốt chính sách cán bộ và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện. Tập trung phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Tăng cường đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội và đẩy mạnh cải cách tư pháp, cải cách hành chính, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Phát huy dân chủ, kỷ cương, công bằng, tiến bộ xã hội và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững mạnh.

 Trên cơ sở mục tiêu chung, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã đề ra 10 chỉ tiêu chủ yếu, gồm: (1) Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 10,49%. Thu nhập bình quân đầu người 50 triệu đồng. (2) Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 57,5 tỷ đồng. (3) Chi ngân sách địa phương 440,064 tỷ đồng. (4) Sản lượng thuỷ sản đạt 41.000 tấn, trong đó sản lượng tôm 16.600 tấn. (5) Sản lượng lúa đạt 76.500 tấn. (6) Tỷ lệ lao động xã hội qua đào tạo (không kể truyền nghề) đạt 28,6%. (7) Giải quyết việc làm cho 4.000 lao động. (8) Giảm tỷ lệ hộ nghèo 0,5%, hộ cận nghèo 0,5% (không bao gồm hộ nghèo, cận nghèo thuộc diện bảo trợ xã hội). (9) Tỷ lệ tham gia bảo hiểm: Bảo hiểm y tế 93,65%; Bảo hiểm xã hội bắt buộc 95%; Bảo hiểm xã hội tự nguyện 1,34%; Bảo hiểm thất nghiệp 95%. (10) Kết nạp 210 đảng viên.

  Để thực hiện thắng lợi mục tiêu và các chỉ tiêu chủ yếu, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã đề ra 07 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trãi đều trên tất cả các lĩnh vực. Theo đó, trên lĩnh vực phát triển kinh tế và xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện yêu cầu các cấp, các ngành phải quán triệt, vận dụng linh hoạt các chủ trương, cơ chế, chính sách của Trung ương, của tỉnh về phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của huyện và đạt hiệu quả cao. Tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế hợp lý, phấn đấu đến cuối năm 2020, khu vực nông nghiệp chiếm 55,46%; thương mại, dịch vụ chiếm 34,11%; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng chiếm 10,43% tổng giá trị sản xuất của huyện. Chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển nông nghiệp đạt tốc độ tăng trưởng đạt 4,37%, đảm bảo bền vững và đạt hiệu quả cao. Nhất là đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; chú trọng phát triển theo chuỗi giá trị sản xuất gắn với thị trường tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp; tăng cường ứng dụng công nghệ sạch kết hợp sử dụng giống cây trồng, vật nuôi, vật tư nông nghiệp nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có năng suất, chất lượng cao; thực hiện tốt công tác khuyến ngư, khuyến nông, bảo vệ thực vật, động vật và chủ động ứng phó với những tác động tiêu cực do biến đối khí hậu, tình trạng khô hạn, xâm nhập mặn gây ra. Khai thác triệt để diện tích đất, mặt nước còn bỏ hoang để tiếp tục mở rộng và ổn định diện tích nuôi thuỷ sản 50.500 ha (trong đó diện tích nuôi tôm 50.169 ha và phấn đấu diện tích nuôi tôm, cua kết hợp đạt khoảng 60% tổng diện tích nuôi tôm); tổng diện tích gieo trồng lúa 20.130 ha (lúa một vụ trên đất nuôi tôm 18.600 ha, lúa hè thu 700 ha, lúa vụ 2 là 830 ha) và mở rộng diện tích trồng rau màu, cây ăn trái, cây công nghiệp,... Phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm phù hợp với điều kiện thực tế của huyện; khuyến khích, hướng dẫn tổ chức sản xuất theo hình thức hợp tác, liên kết từ khâu chăn nuôi, giết mổ, chế biến đến khâu tiêu thụ sản phẩm gắn với công tác kiểm soát, phòng ngừa dịch bệnh và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường.

Tôm và lúa tiếp tục sẽ là sản phẩm chủ đạo của kinh tế nông nghiệp huyện Thới Bình trong năm 2020

Phát triển toàn diện các ngành dịch vụ đạt tốc độ tăng trưởng đạt 21,45%, đảm bảo đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất, tiêu dùng và đời sống, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao thu nhập. Khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh để thu hút đầu tư phát triển dịch vụ du lịch, nhất là du lịch tham quan tìm hiểu di tích lịch sử, truyền thống cách mạng. Vận dụng linh hoạt cơ chế, chính sách và lợi thế của huyện để thu hút đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt tốc độ tăng trưởng 10,43%. Tích cực thực hiện các hoạt động khuyến công, xúc tiến thương mại để các doanh nghiệp xây dựng, củng cố, mở rộng sản xuất, quảng bá sản phẩm, nâng cao tính cạnh tranh trên thị trường và thu hút đầu tư.

Triển khai thực hiện tốt Kế hoạch đầu tư công năm 2020. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng; tăng cường kiểm tra, giám sát tiến độ, chất lượng các công trình, dự án xây dựng. Tiếp tục xây dựng, nâng cấp hoàn chỉnh hệ thống đường dây truyền tải điện, các trạm biến áp, đảm bảo tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện đạt 99,98%.

Tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước và các nguồn quỹ phúc lợi xã hội; thực hiện tốt các giải pháp chống thất thu, nợ đọng thuế. Điều hành, quản lý chi ngân sách chặt chẽ, linh hoạt, hiệu quả, tiết kiệm, không để lãng phí, thất thoát. Nâng cao chất lượng tín dụng, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp và người dân tiếp cận các nguồn vốn tín dụng.

Lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng huyện, xã đạt chuẩn nông thôn mới, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị theo kế hoạch và đảm bảo chất lượng thực chất, toàn diện. Tập trung triển khai, thực hiện Kết luận số 410-KL/HU, ngày 07-11-2019 của Huyện ủy về tiếp tục thực hiện thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/HU, ngày 25-8-2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Trên lĩnh vực văn hoá - xã hội, phải thực hiện tốt các nhóm nhiệm vụ, giải pháp về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; phát triển khoa học và công nghệ; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập theo các nghị quyết của Trung ương Đảng khoá XI, khoá XII và các văn bản khác có liên quan. Tiếp tục sắp xếp mạng lưới trường học, đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục đảm bảo khoa học, hợp lý và hiệu quả. Tăng cường huy động nguồn kinh phí đầu tư xây dựng thêm 09 trường học đạt chuẩn quốc gia và củng cố, nâng chất đối với những trường học đã đạt chuẩn quốc gia đang có nguy cơ rớt chuẩn. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của huyện trong tình hình mới. Tổ chức đào tạo, dạy nghề cho 1.900 người trở lên.

Thực hiện tốt công tác phòng ngừa dịch bệnh và hoạt động khám, chữa bệnh. Tăng cường quản lý các hoạt động khám, chữa bệnh ngoài công lập và công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, chất lượng dược phẩm,... Tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp. Thực hiện tốt phong trào xây dựng đời sống văn hóa, nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Tăng cường các hoạt động thông tin, tuyên truyền, cổ động, văn nghệ, thể dục, thể thao chào mừng đại hội đảng các cấp và các ngày lễ lớn. Tiếp tục đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống thiết chế văn hoá, thể thao.

Thực hiện kịp thời, đồng bộ các chính sách an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững. Chăm lo thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định các chế độ, chính sách đối với người có công. Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hoá chăm lo phúc lợi xã hội và thực hiện các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, trợ giúp người nghèo,... Chú trọng tạo việc làm, đa dạng hóa các loại hình, ngành nghề đào tạo đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động. Tiếp tục thực hiện Đề án đưa người lao động Cà Mau đi làm việc nước ngoài giai đoạn 2018 - 2020. Giải quyết tốt các vấn đề xã hội và các tranh chấp, khiếu kiện, mâu thuẫn trong nhân dân. Quan tâm công tác bình đẳng giới, phòng, chống bạo hành gia đình và xâm hại trẻ em.

Trên lĩnh vực quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, thích ứng với biển đổi khí hậu, chú trọng công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức tự giác của nhân dân về sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về tài nguyên đất, nước, nguồn lợi thủy sản. Thường xuyên cập nhật thông tin dự báo thời tiết, tình hình biến đổi khí hậu, kịp thời cảnh báo, khuyến cáo nhân dân chủ động phòng, tránh và có biện pháp thích ứng; tăng cường thực hiện các giải pháp phòng, chống khô hạn, xâm nhập mặn. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2020, phấn đấu có 100% hộ dân được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, 99% rác thải ở các khu trung tâm xã, thị trấn, các điểm chợ được thu gom và xử lý đúng quy định.

Về công tác quốc phòng, an ninh, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện yêu cầu các cấp, các ngành tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy về nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh. Chủ động quản lý chặt địa bàn, nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Thực hiện tốt công tác tuyển quân, tuyển sinh, xây dựng, huấn luyện các lực lượng và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng. Tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh mạng, không gian mạng, an ninh văn hóa - tư tưởng, nông thôn, tôn giáo, dân tộc. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp về phòng, chống tội phạm, về đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới. Tiếp tục phát động mạnh mẽ và nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tăng cường mở các đợt cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội và đảm bảo trật tự an toàn giao thông, nhất là trước, trong và sau thời gian diễn ra đại hội đảng các cấp, các ngày lễ lớn.

Trong công tác xây dựng Đảng, các cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan tham mưu phải chủ động nắm chặt tình hình diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và dư luận xã hội để có chủ trương, giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả, nhằm giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội. Thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, XII của Đảng về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, “về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ” gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoạn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kỹ lưỡng, đảm bảo chất lượng công tác văn kiện, nhân sự và tổ chức đại hội đảng bộ, chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo kế hoạch và đạt kết quả cao nhất.

Các cấp uỷ, tổ chức đảng đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng và quy chế làm việc của cấp ủy. Nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp uỷ, sinh hoạt chi bộ, đẩy mạnh sinh hoạt chi bộ chuyên đề. Thực hiện tốt các đề án, chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện các nghị quyết, quy định, chỉ thị, kết luận... của Trung ương về công tác tổ chức, cán bộ, nhất là về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, về xây dựng đội ngũ cán bộ, về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên,... Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng. Xử lý nghiêm, đúng quy trình, quy định các sai phạm sau kiểm tra, giám sát. Giải quyết tốt các yêu cầu, khiếu nại, tố cáo liên quan đến tổ chức đảng và đảng viên.

Về công tác chính quyền, cải cách hành chính, cải cách tư pháp; công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phải nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành, quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Thực hiện quyết liệt công tác cải cách hành chính; nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hoá, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động điều hành, quản lý, thực thi công vụ. Tiếp tục nghiêm các chỉ thị, kết luận của Trung ương, các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Huyện ủy về nhiệm vụ cải cách tư pháp, công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Về công tác dân vận, mặt trận và đoàn thể, phải thực hiện động bộ, hiệu quả các chủ trương, giải pháp về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong các cơ quan hành chính nhà nước. Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Phát huy vai trò của mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vai trò giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Tiếp tục đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước trong các cấp, các ngành, trong các tầng lớp nhân dân, nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị và lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp, các ngày lễ lớn của đất nước.

 

                                                                                                                                                                    ĐTK