Dự Đại hội có đồng chí Triệu Quang Lợi, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Cà Mau lần thứ III; đồng chí Huỳnh Út Mười, Bí thư Huyện ủy Thới Bình, các đồng chí đại diện Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành cấp huyện, lãnh đạo Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và các đại biểu là người dân tộc thiểu số tiêu biểu trong huyện.

Quang cảnh Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Thới Bình lần thứ III    

      Huyện Thới Bình có 1.576 hộ, với 5.656 người dân tộc thiểu số sinh sống, chiếm 4,15% so với tổng dân số của huyện, chủ yếu là người dân tộc Khmer và người Hoa, sống đan xen với người Kinh tập trung nhiều ở các xã Hồ Thị Kỷ, Tân Lộc, Tân Lộc Bắc, Tân Phú và thị trấn Thới Bình. Qua các thời kỳ cách mạng, đồng bào các dân tộc thiểu số cũng như người Kinh ở huyện Thới Bình đã một lòng, một dạ tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, nêu cao tinh thần đoàn kết, gắn bó trong kháng chiến cũng như trong hòa bình. Hiện nay, trong thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển, các dân tộc thiểu số luôn sẵn sàng đóng góp sức người, sức của, hăng hái tham gia các hoạt động, phong trào thi đua yêu nước, góp phần xứng đáng trong công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa và bảo vệ Tổ quốc.

        Trong 5 năm qua, song song với công tác xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của huyện, việc đầu tư, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số luôn được các ngành các cấp trong huyện chú trọng thực hiện hiệu quả. Huyện đã huy động nhiều nguồn lực, lồng ghép nhiều chương trình mục tiêu để ưu tiên đầu tư, hỗ trợ các xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số, với những chương trình cụ thể, những việc làm thiết thực. Trong giai đoạn 2014-2019, huyện đã đầu tư hơn 04 tỷ đồng để mua hơn 155.420m2 đất giao cho 33 hộ dân tộc thiểu số sản xuất và cấp đất ở cho 14 hộ; đầu tư hơn 4,5 tỷ đồng xây dựng khu dân cư cho đồng bào Khmer tại ấp 7 xã Tân Lộc.

         Thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020, huyện đã phân bổ hơn gần 6,8 tỷ đồng cho 06 xã thuộc vùng khó khăn đầu tư xây dựng giao thông nông thôn; duy tu, sửa chữa trụ sở sinh hoạt văn hoá ấp, khóm; đầu tư phát triển sản xuất,...

          Công tác bảo tồn ngôn ngữ, chữ viết và phát huy các giá trị văn háo truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số luôn được quan tâm. Từ năm 2014 đến năm 2018, huyện đã tổ chức mở 37 lớp dạy và học chữ Khmer cho gần 1.200 người theo học. Các lễ hội, tết truyền thống của các dân tộc thiểu số như: Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây, Lễ Sene Đôn Ta, Lễ Oc-om-bok, Lễ dâng y, dang bông của dân tộc Khmer, Lẽ vía Bà Thiên Hậu của dân tộc Hoa,... luôn được các cấp ủy, chính quyền, các ngành trong huyện chỉ đạo tổ chức chu đáo, trang trọng, phù hợp với thuần phong mỹ tục và nền văn hoá truyền thống Việt Nam. Quan tâm trùng tu, tôn tạo, xây dựng, sửa chữa các chùa, trường học của dân tộc Khmer, Hoa, mua sắm các trang thiết bị sinh hoạt văn hóa, tạo điều kiện để đồng bào dân tộc thiểu số tổ chức các lễ hội truyền thống hàng năm, cùng với nhiều hoạt động văn hoá nghệ thuật, thể dục - thể thao khác, đã tạo sinh khí vui tươi, phấn khởi trong cộng đồng các dân tộc, góp phần giữ vững truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số.

        Các cấp, các ngành luôn quan tâm chăm lo phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số. Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số đã giảm mạnh qua từng năm. Năm 2014, tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc tiểu số là 22,6%, cận nghèo là 8,99%, đến cuối năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 8,53%, cận nghèo còn 6,43%.

       Công tác giáo dục và đạo tạo, nâng cao dân trí trong đồng bào dân tộc thiểu số được chú trọng, hiện nay tỷ lệ con, em đồng bào dân tộc thiểu số được đến trường đi học đạt trên 95%.

       Trong xây dựng hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, huyện luôn quan tâm phát triển đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên là đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là trong công tác đào tạo, bồi dưỡng và quy hoạch cán bộ. Đội ngũ cán bộ của huyện hiện nay có 58 người dân tộc thiểu số, có 02 cán bộ nữ giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã, 42 người là đảng viên.

         Đạt được kết quả quan trọng này là nhờ sự nỗ lực phấn đấu, tự vươn lên của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện. Các dân tộc Khmer, Hoa và các dân tộc thiểu số khác đã phát huy mạnh mẽ truyền thống đoàn kết yêu nước, chung sức, chung lòng cùng với đại gia đình dân tộc Việt Nam, tích cực tham gia và đẩy mạnh các phong trào thi đua, lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân và hệ thống chính trị vững mạnh,…

         Cùng với nhiệm vụ tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc và công tác vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong giai đoạn 2014-2019, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn 2019-2024. Trong đó, đã đề ra một số mục tiêu cụ thể như: Phấn đấu đến năm 2024, giảm tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số xuống còn 3-4%; 99,9% hộ gia đình có đủ điện, nước sinh hoạt hợp vệ sinh; tỷ lệ trẻ em dân tộc thiểu số nhập học đúng độ tuổi đạt trên 99%; có 100% cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số được đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ,...

Bí thư Huyện ủy Thới Bình - Huỳnh Út Mười phát biểu tại Đại hội     

     Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Huỳnh Út Mười, Bí thư Huyện ủy Thới Bình đã trân trọng ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, quyết tâm thi đua học tập, công tác, lao động sản xuất, xây dựng đời sống gia đình ấm no, hạnh phúc của đồng bào dân tộc thiểu số huyện nhà trong thời gian qua đã góp phần cùng với các cấp ủy đảng, chính quyền và các tần lớp nhân dân trong huyện thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2014 - 2019.

          Vui mừng, phấn khởi trước những kết quả quan trọng của đồng bào các dân tộc thiểu số đã đạt được, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị trong giai đoạn 2019-2024 các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành và đồng bào các dân tộc trong toàn huyện tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

        1. Bám sát chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị và nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân các dân tộc ở địa phương, trọng tâm là nghị quyết đại hội Đảng các cấp và các chủ trương, chính sách liên quan trực tiếp đến công tác dân tộc để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả.

          2. Chú trọng nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của công tác dân tộc và chính sách dân tộc trong giai đoạn hiện nay; từ đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao gắn với công tác quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ các cấp. Thường xuyên thăm nắm cơ sở, tâm tư, nguyện vọng của đồng bào các dân tộc trên địa bàn để có biện pháp, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc bảo đảm kịp thời.

          3. Triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc, nhất là chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo, chú trọng khuyến khích đồng bào tự vươn lên thoát nghèo. Tuyên truyền để người dân hiểu được chính sách và tạo điều kiện để người dân thực hiện. Bên cạnh đó các cấp, các ngành cần chú trọng công tác tuyên truyền, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, bản sắc, truyền thống các dân tộc trên địa bàn.

          4. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc; chú trọng xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số. MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục tập hợp khối đại đoàn kết các dân tộc, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong vùng đồng bào dân tộc và các tầng lớp nhân dân; thường xuyên bám sát cơ sở, lắng nghe ý kiến của quần chúng nhân dân để từ đó xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện sát với thực tế. Tăng cường vai trò của người có uy tín trong cộng đồng dân cư.

          5. Kết hợp tốt việc phát triển kinh tế - xã hội với đảm bảo quốc phòng - an ninh; đề cao cảnh giác và ngăn chặn, xử lý, giải quyết kịp thời những âm mưu, thủ đoạn lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo… của các thế lực phản động lừa gạt, lôi kéo, kích động đồng bào, chia rẽ khối đại đoàn kết các dân tộc.

          6. Đồng bào các dân tộc trong huyện tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết một lòng nêu cao ý thức tự lực, tự cường, vượt qua khó khăn để phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống ấm no, hạnh phúc, hoàn thành mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra. Trước mắt ra sức thi đua xây dựng huyện Thới Bình đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020.

 

                                                                                                                                                 ĐTK