Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện luôn được HĐND, UBND huyện quan tâm bằng nhiều hình thức và biện pháp; tăng cường chỉ đạo các ngành chức năng, UBND các xã, thị trấn tăng cường kiểm tra phát hiện các vụ việc vi phạm hành chính, bố trí cán bộ kiêm nhiệm, đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất, kinh phí phụ vụ cho công tác xử phạt vi phạm hành chính. Số vụ việc vi phạm hành chính có chiều hướng giảm so với cùng kỳ 6 tháng đầu năm 2020.

Tổng số vụ việc vi phạm hành chính trên địa bàn huyện 6 tháng đầu năm 2021 là  3045 vụ việc, giảm 60  vụ việc so với cùng kỳ năm 2020. Tổng số đối tượng bị xử phạt là 3561 đối tượng giảm 215 đối tượng so với cùng. Tổng số cá nhân bị xử phạt là: 3533 đối tượng giảm 208 đối tượng so với cùng. Số tổ chức bị xử phạt là: 28 đối tượng giảm 7 đối tượng so với cùng kỳ. Số quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã được ban hành: 3.616 quyết định, tăng 66 quyết định ban hành so với cùng. Số quyết định đã thi hành là 3.098 quyết định. Số tiền phạt thu được là 6.417.025.000đ (Sáu tỷ bốn trăm mười bảy triệu không trăm hai mươi lăm nghìn đồng).

Các vi phạm hành chính phổ biến nhất là vi phạm về trật tự an toàn giao thông, vi phạm về trật tự xã hội, (đá gà, đánh bài, số đề), vi phạm về tệ nạn xã hội, thuế và một số lĩnh vực khác…

DIỄM MY PTP