Hai lĩnh vực tiết kiệm được nhiều kinh phí nhất là lĩnh vực quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước và lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, với trên 25 tỷ đồng, chiếm 90% tổng số tiền tiết kiệm của huyện. Cụ thể: đối với lĩnh vực quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước nhờ thực hiện nghiêm túc quy định của Nhà nước về công tác quản lý ngân sách gắn với thường xuyên rà soát, quản lý chặt chẽ các khoản chi, đảm bảo chi theo dự toán phê duyệt và chế độ quy định, kiên quyết loại trừ các khoản chi không đúng chế độ quy định, vượt định mức,... đã tiết kiệm được hơn 12,5 tỷ đồng. Trong đầu tư xây dựng cơ bản, do tích cực tiết kiệm trong khâu thẩm định, phê duyệt dự toán và thông qua đấu thầu, chào hàng cạnh tranh nên đã tiết kiệm được 12,52 tỷ đồng (tiết kiệm trong thẩm định, phê duyệt dự toán được 2,76 tỷ đồng; tiết kiệm thông qua đấu thầu, chào hàng cạnh tranh được 9,76 tỷ đồng).

Tiết kiệm điện nơi làm việc là góp phần tiết kiệm kinh phí hoạt động của cơ quan

Trong quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo đã tiết kiệm được gần 2,9 tỷ đồng. Lĩnh vực mua sắm, sử dụng phương tiện đi lại, phương tiện, thiết bị làm việc phục vụ hoạt động của các cơ quan, đơn vị được chú trọng thông qua việc thực hiện phương thức đấu thầu, chào hàng cạnh tranh, qua đó đã tiết kiệm được 122 triệu đồng.  

Bên cạnh đó, việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, nhà công vụ, tài sản công; trong quản lý, khai thác, sử dụng đất, tài nguyên thiên nhiên và trong sắp xếp tổ chức bộ máy, quản lý, sử dụng lao động và thời gian làm việc luôn được các cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện tốt.

Phát huy nhữg kết quả đạt được, trong năm 2020 huyện Thới Bình sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên tất cả các lĩnh vực. Theo đó, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các cấp, các ngành tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nhất là Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 (ban hành kèm theo Quyết định số 166/QĐ-TTg, ngày 23 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ).

Triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là nhiệm vụ bắt buộc, thường xuyên của các cấp, các ngành

Chỉ đạo tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên tất cả các lĩnh vực; đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và thu, chi ngân sách; thực hiện có hiệu quả Đề án tinh giản biên chế, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập. Rà soát, tổ chức chuyển đổi thực hiện cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP, ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ.

Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt việc mua sắm tài sản tập trung theo quy định; tiếp tục tuyên truyền và kiểm soát việc thực hiện tiêu chuẩn, định mức và chế độ quy định trong mua sắm trang thiết bị văn phòng, máy móc thiết bị chuyên dùng, đầu tư công, quản lý sử dung tài sản, ngân sách,…

Tiếp tục rà soát, tổ chức quản lý, khai thác và sử dụng có hiệu quả đất công, tránh thất thoát, lãng phí. Phối hợp thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng các dự án, bàn giao mặt bằng đúng tiến độ, tạo điều kiện các nhà đầu tư khai thác nhanh chóng, có hiệu quả các dự án, tránh kéo dài gây lãng phí tài nguyên đất. Tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi xây dựng lấn chiếm, không tuân thủ quy hoạch, sử dụng đất không đúng mục đích, gây ô nhiễm môi trường. Thường xuyên thực hiện tốt công tác công khai, minh bạch thông tin để tạo điều kiện cho nhân dân giám sát về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Là một huyện có điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn. Việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là nhiệm vụ hết sức quan trọng, là một giải pháp để phát huy cao nhất mọi nguồn lực thực hiện các mục tiêu tăng trưởng, phát triển kinh tế, ổn định đời sống của nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh và các nhiệm vụ trọng tâm khác trong thời gian tới.

                                                                                                                                                                   ĐTK