Nhằm đảm bảo tốt sự lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao ở các cơ quan, đơn vị, ngày 05 tháng 8 năm 2019, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Quyết định số 744-QĐ/HU và Quyết định số 745-QĐ/HU để sáp nhập 04 chi bộ thành 02 chi bộ trực thuộc Huyện ủy gồm: sáp nhập Chi bộ Ban Dân vận Huyện ủy và Chi bộ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện thành Chi bộ Dân vận – Mặt trận, với 12 đảng viên. Chỉ định chi ủy chi bộ Dân vận – Mặt trận gồm 03 đồng chí, đồng chí Lê Văn Dãy giữ chức Bí thư chi bộ, đồng chí Nguyễn Văn Nghe, giữ chức Phó bí thư chi bộ; sáp nhập chi bộ Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Chi bộ Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành Chi bộ Ban Tuyên giáo Huyện ủy, có 9 đảng viên. Chỉ định đồng chí Phan Kim Phê, giữ chức Bí thư chi bộ, đồng chí Quách Xiếu Liếu, Phó bí thư chi bộ.

Sau khi sáp nhập 4 chi bộ thành 02 chi bộ trực thuộc Huyện ủy, các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy là 55 đảng bộ, chi bộ (15 đảng bộ, 40 chi bộ); có 4.656 đảng viên (trong đó: nữ 1.340 đảng viên; dự bị 264; có 109 đảng viên dân tộc (có 9 Hoa, 98 Khmer, 1 Mường, 01 Chăm), đảng viên tham gia sinh hoạt các tôn giáo là 76 đồng chí.

 

Nguyễn Thị Kiều, Ban Tổ Chức Huyện ủy