Đ/c Kiều Đức Minh (người đứng trên bục)- Bí thư Chi bộ Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện nhiệm kỳ 2015-2020

Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan thực hiện tốt vai trò tham mưu Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước về giao thông nông thôn, quy hoạch, xây dựng, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, giao thông - vận tải, thương mại, dịch vụ, khoa học và công nghệ, công tác hạ tầng kỹ thuật,... Trong đó, đối với lĩnh vực giao thông nông thôn, trong nhiệm kỳ Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện đã tham mưu lập quy hoạch giao thông, phối hợp UBND các xã, thị trấn rà soát, bổ sung quy hoạch mạng lưới giao thông theo chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới và xây dựng kế hoạch triển khai đầu tư xây dựng các công trình giao thông nông thôn trên địa bàn các xã, thị trấn đảm bảo đạt tiêu chí về giao thông. Kết quả, đã đầu tư thực hiện được 394 công trình giao thông nông thôn (gồm 202 công trình đường và 192 công trình cầu), chiều dài trên 348km, trị giá trên 277 tỷ đồng, tăng 49 công trình và 138,7 tỷ đồng so với nhiệm kỳ 2010-2015. Đồng thời, tiến hành duy tu, sửa chữa, nâng cấp 160 công trình đường, cầu, chiều dài 164,7km, trị giá 84,8 tỷ đồng. Qua đó, góp phần nâng cao tỷ lệ cứng hóa mạng lưới giao thông đường bộ trên địa bàn huyện theo tiêu chí nông thôn mới đạt 88,85%.

Xây dựng đường GTNT xã Thới Bình - Một trong số những công trình được xây dựng nhờ vai trò  tham mưu của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện

Trong lĩnh vực quy hoạch, xây dựng, đã tham mưu quản lý nhà nước về quy hoạch, cung cấp thông tin quy hoạch cho các tổ chức, cá nhân để kịp thời triển khai, thực hiện các dự án đầu tư; tham mưu cấp 350 giấy phép xây dựng, thẩm định các báo cáo kinh tế kỹ thuật các công trình xây dựng thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND huyện, xã, thị trấn; quản lý chất lượng các công trình xây dựng trên địa bàn huyện. Tham mưu thực hiện hoàn thiện 11 đồ án quy hoạch (gồm 07 đồ án Quy hoạch chi tiết: Khu dân cư khóm 1 & khóm 8; Trung tâm văn hóa huyện; Trung tâm xã: Trí Phải, Biển Bạch, Hồ Thị Kỷ, Tân Lộc Bắc và Tân Lộc Đông và 04 đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xã: Biển Bạch, Hồ Thị Kỷ, Tân Lộc Bắc, Tân Lộc Đông).

 Chi bộ đã lãnh đạo Phòng phối hợp các ngành liên quan tham mưu điều chỉnh vị trí quy hoạch khu công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tại khóm 6, thị trấn Thới Bình và ấp 4 xã Thới Bình với diện tích khoảng 100 ha giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030; đề xuất bổ sung quy hoạch 01 cụm công nghiệp tại xã Hồ Thị Kỷ để tạo điều kiện cho huyện thu hút các nhà đầu tư và phát triển công nghiệp.

Phối hợp với ngành điện lực tham mưu cho UBND huyện đề xuất đầu tư 41 công trình lưới điện, trong đó xây dựng mới 12 công trình, nâng cấp sửa chữa 29 công trình, tổng kinh phí thực hiện 65,834 tỷ đồng. Hiện nay, tỷ lệ hộ sử dụng điện lưới quốc gia 99,87%.

Trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ, đã tham mưu UBND huyện  huy động được gần 03 tỷ đồng để đầu tư xây dựng, nâng cấp 04 điểm chợ. Bên cạnh đó, tham mưu thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát chất lượng, giá cả các loại hàng hóa, dịch vụ.

Với vai trò là cơ quan thường trực của Hội đồng khoa học và công nghệ huyện, hàng năm Chi bộ lãnh đạo Phòng phát huy tốt vai trò tham mưu trong việc xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ. Kết quả, trong nhiệm kỳ đã triển khai được 10 dự án khoa học và công nghệ, tổng kinh phí 2,4 tỷ đồng.

Trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật, đã phồi hợp tham mưu thực hiện tốt công tác chỉnh trang đô thị thị trấn Thới Bình và các địa bàn phụ cận, như trồng cây xanh tạo cảnh quan, môi trường, bóng mát, lắp đặt hệ thống chiếu sáng công cộng ở một số tuyến đường, tổng kinh phí 28 tỷ đồng.

Chi bộ luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính ở tất cả các khâu, nhất là khâu đơn giản hóa các hồ sơ, thủ tục và thực hiện cắt giảm tối thiểu 20% thời gian thực hiện thủ tục hành chính có liên quan đến các lĩnh vực phụ trách, từng bước tạo được sự hài lòng cho các tổ chức, cá nhân.

Trong xây dựng Đảng, công tác chính trị, tư tưởng được Chi bộ quan tâm thực hiện thường xuyên, với tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập, quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đạt 100%. Qua đó, mỗi cán bộ, đảng viên đều có lập trường, tư tưởng chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, viết, nói và làm đúng Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, quan điểm, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Công tác tổ chức, cán bộ được chú trọng. Chi bộ đã phát huy cao vai trò phối hợp với cơ quan chuyên môn tham mưu cho Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện trong thực hiện công tác tổ chức, cán bộ, bao gồm từ khâu quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đến khâu bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và tinh giản biên chế, thực hiện chính sách cán bộ,... đảm bảo nghiêm túc, đúng quy trình, quy định. Tổ chức bộ máy Chi ủy, cơ quan, công đoàn được xây dựng từng bước tinh gọn; vị trí việc làm của cán bộ, công chức, viên chức được sắp xếp, bố trí tương đối hợp lý, khoa học. Chi bộ luôn quan tâm hướng dẫn, đôn đốc, nhắc nhỡ cán bộ, đảng viên đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và nâng cao ý thức, trách nhiệm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ,… Công tác kiểm tra, giám sát, bao gồm cả kiểm tra, giám sát trong Đảng và kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức được tăng cường, qua đó đã kịp thời phát hiện, chẩn chỉnh các khuyết điểm. Nhờ vậy, tất cả đảng viên trong chi bộ và cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan không vi phạm nguyên tắc, kỷ luật Đảng và pháp luật của Nhà nước. Từ đó, chất lượng hoạt động của chi bộ, cơ quan và của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hàng năm đều được cấp có thẩm quyền đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, một vài đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020 của Chi bộ Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện góp phần quan trọng vào việc thực hiện các mục tiêu, nhiệu vụ chính trị của Đảng bộ huyện trong nhiệm kỳ Đại hội khóa XII, nhất là mục tiêu, nhiệm vụ về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Đồng thời, là nền tảng vững chắc để Chi bộ triển khai, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020-2025 và những nhiệm kỳ tiếp theo.

                                                                                                                                                                        ĐTK