Về dự đại hội đại biểu có đồng chí Nguyễn Hoàng Lượng, UVBTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, đồng chí Lý Minh Vững, UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân xã và đông đảo đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã.

Trong nhiệm kỳ 2013-2018, Ủy ban MTTQ xã Biển Bạch đã phát huy tinh thần yêu nước và tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc. Nhân dân xã Biển Bạch đã đoàn kết thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đạt được nhiều kết quả quan trọng, tình hình chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng tiếp tục được củng cố, các hoạt động xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống nhân dân ổn định, nhiều mặt được cải thiện. Những giá trị văn hóa tinh thần tốt đẹp tiếp tục được phát huy.

 Tại đại hội, các đại biểu tập đã tập trung thảo luận và đánh giá những mặt đạt được và những hạn chế trong nhiệm kỳ qua; đồng thời đề ra chương trình hành động trong nhiệm kỳ mới; trong đó chú trọng về việc đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của UBMTTQ Việt Nam xã và các tổ chức chính trị - xã hội nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân…

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Nguyễn Hoàng Lượng, UVBTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, ghi nhận và biểu dương kết quả mà UBMTTQ xã đã đạt được. Đồng thời đề nghị trong nhiệm kỳ tới cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau: chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, tập hợp các tầng lớp nhân dân tạo sự đoàn kết thống nhất và đồng thuận trong xã hội. Thường xuyên củng cố tổ chức mặt trận các cấp vững mạnh. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng củng cố chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với cán bộ Mặt trận; phát huy tính chủ động, sáng tạo trong nhân dân; xây dựng nhiều mô hình mới, thiết thực trong công tác giảm nghèo bền vững; tăng cường vai trò giám sát và phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên để thường xuyên đối thoại, lắng nghe, nắm bắt kịp thời tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của nhân dân.

Đại hội đã hiệp thương cử 31 đại biểu tham gia Ủy ban MTTQ xã Biển Bạch khóa IX nhiệm kỳ 2019 - 2024, cử 7 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội MTTQ Việt Nam huyện. Đồng chí Quách Văn Khang được các đại biểu tín nhiệm bầu làm Chủ tịch UBMTTQ xã khóa IX nhiệm kỳ 2019 - 2024. 

                                                                                    Đỗ Vũ Lực