Theo thông tin từ cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện Thới Bình cho biết kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2019, cơ quan này sẽ từ chối thanh toán các khoản trợ cấp bảo hiểm xã hội (trợ cấp ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí, tử tuất, trợ cấp bảo hiểm xã hội …) cho người lao động khi không cung cấp tài khoản cá nhân (ATM).

          Do đó, các đơn vị khi lập hồ sơ giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động cần kê khai đầy đủ tài khoản cá nhân. Trường hợp người lao động chưa có tài khoản cá nhân thì các đơn vị hướng dẫn người lao động đến Ngân hàng mở tài khoàn cho mình trong thời gian sớm nhất.

          Bảo hiểm xã hội huyện sẽ chuyển tiền trực tiếp cho người hưởng các chế độ trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản của từng người, không chuyển các khoản trợ cấp bảo hiểm xã hội của người lao động về tài khoản của đơn vị.

Trần Văn Đời