Đoàn viên thanh niên cắt tỉa hàng rào cây xanh

          Với mục tiêu nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân đối với phong trào “Dân vận khéo”. Đồng thời, thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với công tác xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững, các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội phát động.

          Mô hình “ Dân vận khéo” được xây dựng trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa-xã hội, quốc phòng-an ninh, xây dựng hệ thống chính trị. Các phòng, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội, bộ phận công tác Dân vận của lực lượng vũ trang cấp huyện, khối dân vận các xã, thị trấn căn cứ tình hình, điều kiện thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị đăng ký mô hình “Dân vận khéo” đảm bảo thiết thực, phù hợp, chất lượng, hiệu quả.

          Trên cơ sở đăng ký, Ban dân vận Huyện ủy sẽ có kế hoạch kiểm tra, khảo sát các mô hình “Dân vận khéo” của các địa phương, cơ quan, đơn vị, từ đó nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến và đề nghị khen thưởng, biểu dưỡng những tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc.

Trần Văn Đời