Đồng chí Lê Bình Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

 Trong 6 tháng đầu năm 2019, hoà vào những thành tích chung của Đảng bộ huyện, công tác dân vận và việc thực hiện quy chế dân chủ đã đóng góp vai trò quan trọng. Công tác dân vận và việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đã phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương. Các phong trào thi đua yêu nước, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phát huy dân chủ của nhân dân được mặt trận, đoàn thể, hội quần chúng các cấp tổ chức thực hiện hiệu quả, sâu rộng ở cơ sở, trong từng địa bàn dân cư. Trong đó nổi bật nhất là phong trào “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, ,...

Quy chế dân chủ ở cơ sở tiếp tục được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả. Các cấp ủy, tổ chức đảng đã phát huy tốt vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” theo Quyết định số 99-QĐ/TW của Ban Bí thư; phát huy trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, trong giao tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân theo Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị và nhiều quy chế, nội quy, quy định nội bộ khác. Qua đó, giúp cho cấp ủy, chính quyền các cấp kịp thời nắm bắt tình hình, nhất là những khó khăn, vướng mắc, những vụ việc nảy sinh trong nhân dân thông qua vai trò làm chủ của nhân dân. Vai trò giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng đảng, chính quyền của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã có những tác động tích cực đến nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng, chính quyền và tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng đã nghiêm túc, thẳng thắn nhìn nhận đối với những hạn chế trong công tác dân vận và thực hiện Quy chế dân chủ 6 tháng đầu năm. Đó là: công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân từng lúc chưa sâu sát, kịp thời; dân chủ ở cơ sở có nơi chưa được phát huy cao, một bộ phận nhỏ người dân chưa thật sự quan tâm đến vai trò, trách nhiệm làm chủ của mình; một vài cơ quan thuộc khối dân vận, cán bộ, công chức làm công tác dân vận, đoàn thể thiếu nhanh nhạy, chưa mạnh dạn, chủ động trong tham mưu, đề xuất đổi mới, sáng tạo trong công tác vận động, tập hợp quần chúng nhân dân,...

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lê Bình Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy trân trọng ghi nhận, biểu dương đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác dân vận và Quy chế dân chủ của huyện đã nỗ lực thực hiện đạt được nhiều kết quả quan trọng trong 6 tháng đầu năm. Đồng thời, đồng chí đề nghị các cơ quan khối vận phải nhanh chóng khắc phục có hiệu quả những vấn đề còn khó khăn, hạn chế trong thời gian qua để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt hơn nữa công tác dân vận và Quy chế dân chủ.

Trong 6 tháng cuối năm và trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy yêu cầu các cơ quan khối vận của huyện tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về công tác dân vận, về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong tình hình mới. Trong đó tập trung thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội gắn với Kết luận số 114-KL/TW của Ban Bí thư, Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị khoá XI. Tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Quán triệt quan điểm lấy dân làm gốc, dân là gốc, vì lợi ích của nhân dân, dựa vào nhân dân, phát huy vai trò làm chủ, tinh thần trách nhiệm, sức sáng tạo và mọi nguồn lực của nhân dân trong việc xây dựng phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự và tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương, nhất là tinh thần xung phong tự giác đóng góp sức dân trong xây dựng nông thôn mới. Tăng cường mối quan hệ chặt chẽ giữa dân vận, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể và hội quần chúng, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân; trọng tâm là các mô hình sản xuất, kinh doanh có hiệu quả cao; xây dựng nông thôn mới; mô hình dân vận khéo; công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; bảo vệ cảnh quan, môi trường,... Chú trọng nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai và thực hiện sâu rộng Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng về tăng cường, xây dựng chỉnh đốn Đảng, Nghị quyết số 02-NQ/TU của Tỉnh ủy về đẩy mạnh việc học tập, rèn luyện nâng cao trình độ, phẩm chất đạo đức, lối sống trong đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, gắn với Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03-10-2017 của Ban Bí thư về hướng dẫn khung để cấp ủy, tổ chức đảng phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Kiên quyết làm trong sạch tổ chức Đảng, khắc phục các hiện tượng sa sút, thoái hoá về phẩm chất, lối sống của cán bộ, đảng viên, đề cao tính tiên phong gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Phát huy dân chủ ở cơ sở theo hướng ngày càng mở rộng và thực chất. Thực hiện nghiêm túc Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18-2-2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, trong giao tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. Gắn việc thực hiện Quy chế dân chủ với đánh giá chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức hàng năm. Chú trọng xây dựng lực lượng cốt cán trong đồng bào tôn giáo đúng theo tinh thần Kết luận số 08-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI. Phát huy cao vai trò tham mưu cho cấp ủy trong công tác nắm tình hình tôn giáo, dân tộc ở cơ sở gắn với thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách về công tác dân tộc, công tác tôn giáo của Đảng và Nhà nước; kịp thời đấu tranh, ngăn chặn việc lợi dụng vấn đề tôn giáo, dân tộc gây mất ổn định tình hình chính trị - xã hội ở địa phương. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cần đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, thường xuyên giáo dục, bồi dưỡng, động viên đoàn viên, hội viên phát huy quyền làm chủ, nêu cao ý thức trách nhiệm tích cực giám sát, phản biện xã hội, tham gia đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền và các hoạt động chính trị, xã hội. Tăng cường phát động và thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo” chung tay xây dựng nông thôn mới; có giải pháp hiệu quả nhằm huy động tối đa mọi nguồn lực trong nhân dân, đóng góp sức người, sức của, quyết tâm xây dựng mục tiêu huyện đạt chuẩn nông thôn mới theo kế hoạch đề ra.

 

                                                                                      ĐTK