Trung tá Nguyễn Công Khai - Trưởng Công an thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, Cà Mau.

Ngày 09 tháng 10 năm 2019, UBND tỉnh Cà Mau ban hành Công văn số 7465/UBND-NC chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện đề án điều động sỹ quan, hạ sỹ quan Công an nhân dân đảm nhiệm các chức danh Công an xã, thị trấn. Theo đó trong năm 2019: bố trí đủ 100% Trưởng Công an xã, thị trấn là Công an Chính quy; đến cuối năm 2019: 100% xã trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự bố trí ít nhất 05 Công an chính quy, nơi nào đủ điều kiện bố trí 06 công an chính quy (Trưởng công an, 02 Phó trưởng Công an, 02 Công an viên thường trực); đến năm 2020: 100% xã không trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự bố trí ít nhất 03 Công an chính quy, nơi nào đủ điêu kiện bố trí 05 đến 06 công an chính quy.

Để thực hiện ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh, huyện Thới Bình đã chỉ đạo các xã, thị trấn rà soát, dự kiến sắp xếp bố trí công tác khác đối với chức danh Trưởng Công an, Phó trưởng Công an, Công an viên thường trực (bán chuyên trách), đồng thời, thực hiện các thủ tục giải quyết chế độ chính sách đúng quy định.

Phòng Nội vụ huyện tông hợp và thẩm định hồ sơ đê nghị sắp xếp vị trí công tác khác và giải quyết các chế độ chính sách, trình Chủ tịch UBND huyện xem xét.

Trần Văn Đời